تبلیغات
نماز جانان - اقسام واجبات نماز: قرائت

امار و اطلاعات

  کل بازدید:
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل پست ها :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :
تبادل لوگو
 
No Image
اقسام واجبات نماز: قرائت پیوند ثابت
 


٩٧٨ در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب یومیه انسان باید اول حمد و بعد از آن یك سوره تمام بخواند.

٩٧٩ اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند، مثلا بترسد كه اگر سوره را بخواند دزد یا درنده یا چیز دیگرى به او صدمه بزند، نباید سوره را بخواند. و اگر در كارى عجله داشته باشد، مى‏تواند سوره را نخواند.

٩٨٠ اگر عمدا سوره را پیش از حمد بخواند، نمازش باطل است. و اگر اشتباها سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها كند و بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند.

٩٨١ اگر حمد و سوره یا یكى از آنها را فراموش كند و بعد از رسیدن به ركوع بفهمد، نمازش صحیح است.


٩٨٢ اگر پیش از آنكه براى ركوع خم شود، بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده باید بخواند، و اگر بفهمد سوره را نخوانده باید فقط سوره را بخواند. ولى اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده، باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند. و نیز اگر خم شود و پیش از آنكه به ركوع برسد بفهمد حمد و سوره یا سوره تنها یا حمد تنها را نخوانده، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید.

٩٨٣ اگر در نماز یكى از چهار سوره‏اى را كه آیه سجده دارد و در مساله گفته شد عمدا بخواند، نمازش باطل است.

٩٨٤ اگر اشتباها مشغول خواندن سوره‏اى شود كه سجده واجب دارد، چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد، باید آن سوره را رها كند و سوره دیگر بخواند. و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد، باید در بین نماز با اشاره سجده آن را بجا آورد و به همان سوره كه خوانده اكتفا نماید.

٩٨٥ اگر در نماز آیه سجده را بشنود و به اشاره سجده كند، نمازش صحیح است.

٩٨٦ در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد. ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد، باید همان سوره را بخواند.

٩٨٧ در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه، مستحب است در ركعت اول بعد از"حمد" سوره " جمعه"، و در ركعت دوم بعد از "حمد" سوره "منافقین" بخواند. واگر مشغول یكى از اینها شود، بنابر احتیاط واجب نمى‏تواند آن را رها كند و سوره دیگر بخواند.

٩٨٨ اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره "قل هو الله احد" یا سوره "قل یا ایها الكافرون" شود، نمى‏تواند آن را رها كند و سوره دیگر بخواند. ولى در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روى فراموشى به جاى سوره "جمعه" و "منافقین" یكى از این دو سوره را بخواند، تا به نصف نرسیده مى‏تواند آن را رها كند و سوره"جمعه" و "منافقین" را بخواند.

٩٨٩ اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره "قل هو الله احد"یا سوره "قل یا ایها الكافرون" بخواند، اگر چه به نصف نرسیده باشد، بنابر احتیاط واجب نمى‏تواند رها كند و سوره "جمعه" و "منافقین" را بخواند.

٩٩٠ اگر در نماز غیر سوره "قل هو الله احد" و "قل یا ایها الكافرون" سوره دیگرى بخواند، تا به نصف نرسیده مى‏تواند رها كند و سوره دیگر بخواند.

٩٩١ اگر مقدارى از سوره را فراموش كند یا از روى ناچارى مثلا به واسطه تنگى وقت‏یا جهت دیگر نشود آن را تمام نماید، مى‏تواند آن سوره را رها كند و سوره دیگر بخواند، اگر چه از نصف گذشته باشد یا سوره‏اى را كه مى‏خوانده "قل هو الله احد" یا "قل یا ایها الكافرون" باشد.

٩٩٢ بر مرد واجب است‏حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند. و بر مرد و زن واجب است‏حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند.

٩٩٣ مرد باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند.

٩٩٤ زن مى‏تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند.ولى اگر نامحرم صدایش را بشنود، بنابر احتیاط واجب باید آهسته بخواند.

٩٩٥ اگر در جایى كه باید نماز را بلند بخواند عمدا آهسته بخواند، یا در جایى كه باید آهسته خواند عمدا بلند بخواند، نمازش باطل است. ولى اگر از روى فراموشى یا ندانستن مساله باشد، صحیح است. و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده، لازم نیست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند.

٩٩٦ اگر كسى در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند كند، مثل آنكه آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل است.

٩٩٧ انسان باید نماز را یاد بگیرد كه غلط نخواند. و كسى كه به هیچ قسم نمى‏تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طور كه مى‏تواند بخواند، و احتیاط مستحب آن است كه نماز را به جماعت بجا آورد.

٩٩٨ كسى كه حمد و سوره و چیزهاى دیگر نماز را به خوبى نمى‏داند و مى‏تواند یاد بگیرد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ است، بنابر احتیاط واجب در صورتى كه ممكن باشد باید نمازش را به جماعت بخواند.

٩٩٩ احتیاط واجب آن است كه براى یاد دادن واجبات نماز مزد نگیرد، ولى براى مستحبات آن اشكال ندارد.

١٠٠٠ اگر یكى از كلمات حمد یا سوره را نداند، یا عمدا آن را نگوید، یا بجاى حرفى، حرف دیگر بگوید مثلا به جاى ض،ظ بگوید، یا جایى كه باید بدون زیر و زبر خوانده شود زیر و زبر بدهد، یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است.

١٠٠١ اگر انسان كلمه‏اى را صحیح بداند و در نماز همانطور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده لازم نیست دوباره نماز را بخواند و یا اگر وقت گذشته قضا نماید.

١٠٠٢ اگر زیر و زبر كلمه‏اى را نداند باید یاد بگیرد، ولى اگر كلمه‏اى را كه وقف كردن آخر آن جایز است همیشه وقف كند یاد گرفتن زیر و زبر آن لازم نیست و نیز اگر نداند مثلا كلمه‏اى به س است‏یا به ص باید یاد بگیرد و چنانچه دو جور یا بیشتر بخواند، مثل آن كه در "اهدنا الصراط المستقیم"، "مستقیم"را یك مرتبه با "سین" و یك مرتبه با "صاد" بخواند نمازش باطل است، مگر آنكه هر دو جور قرائت‏شده باشد و به امید رسیدن به واقع بخواند.

١٠٠٣ اگر در كلمه‏اى "واو" باشد و حرف قبل از "واو" در آن كلمه پیش داشته باشد و حرف بعد از "واو" در آن كلمه همزه ء باشد مثل كلمه "سوء" بهتر است آن "واو" را مد بدهد، یعنى آن را بكشد و همچنین اگر در كلمه‏اى "الف"باشد و حرف قبل از "الف" در آن كلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از "الف" در آن كلمه همزه باشد مثل "جاء"، بهتر است "الف" آن را بكشد و نیز اگر در كلمه‏اى ى باشد و حرف پیش از ى در آن كلمه زیر داشته باشد و حرف بعد از ى‏در آن كلمه همزه باشد مثل "جى‏ء"، بهتر آن است ى را با مد بخواند و اگر بعداز این "واو" و "الف" و ى بجاى همزه ء حرفى باشد كه ساكن است، یعنى زیر و زبر و پیش ندارد باز هم بهتر آن است این سه حرف را با مد بخواند، مثلا در"و لا الضالین" كه بعد از "الف" حرف "لام" ساكن است ، بهتر آن است "الف" آن را با مد بخواند.

١٠٠٤ احتیاط مستحب آن است كه در نماز، وقف به حركت و وصل به سكون ننماید. و معنى وقف به حركت آن است كه زیر یا زبر یا پیش آخر كلمه‏اى را بگویدو بین آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد. مثلا بگوید "الرحمن الرحیم" و میم "الرحیم"را زیر بدهد و بعد قدرى فاصله دهد و بگوید: "مالك یوم الدین". و معنى وصل به سكون آن است كه زیر یا زبر یا پیش كلمه‏اى را نگوید و آن كلمه را به كلمه بعد بچسباند، مثل آنكه بگوید : "الرحمن الرحیم" و میم "الرحیم" را زیر ندهد و فورا"مالك یوم الدین" را بگوید.

١٠٠٥ در ركعت‏سوم و چهارم نماز مى‏تواند فقط یك حمد بخواند یا سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید، یعنى سه مرتبه بگوید: "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر"، و اگر یك مرتبه هم تسبیحات اربعه را بگوید كافى است. و مى‏تواند در یك ركعت‏حمد، و در ركعت دیگر تسبیحات بگوید، و بهتر است در هر دو ركعت تسبیحات بخواند.

١٠٠٦ در تنگى وقت باید تسبیحات اربعه را یك مرتبه بگوید.

١٠٠٧ بر مرد و زن واجب است كه در ركعت‏سوم و چهارم نماز، حمد یا تسبیحات را آهسته بخوانند.

١٠٠٨ اگر در ركعت‏سوم و چهارم حمد بخواند، بنابر احتیاط واجب باید "بسم الله" آن را هم آهسته بگوید.

١٠٠٩ كسى كه نمى‏تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند، باید در ركعت‏سوم و چهارم حمد بخواند.

١٠١٠ اگر در دو ركعت اول نماز به خیال این كه دو ركعت آخر است تسبیحات بگوید، چنانچه پیش از ركوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند و اگر در ركوع یا بعد از ركوع بفهمد، نمازش صحیح است.

١٠١١ اگر در دو ركعت آخر نماز به خیال اینكه در دو ركعت اول است‏حمد بخواند، یا در دو ركعت اول نماز با اینكه گمان مى‏كرده در دو ركعت آخر است‏حمد بخواند، چه پیش از ركوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحیح است.

١٠١٢ اگر در ركعت‏سوم یا چهارم مى‏خواست‏حمد بخواند تسبیحات به زبانش آمد یا مى‏خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد باید آن را رها كند و دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند ولى اگر عادتش خواندن چیزى بوده كه به زبانش آمده و در خزانه قلبش آن را قصد داشته مى‏تواند همان را تمام كند و نمازش صحیح است.

١٠١٣ كسى كه عادت دارد در ركعت‏سوم و چهارم تسبیحات بخواند اگر بدون قصد مشغول خواندن حمد شود باید آن را رها كند و دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند.

١٠١٤ در ركعت‏سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار كند، مثلا بگوید: " استغفر الله ربى و اتوب الیه" یا بگوید: "اللهم اغفر لى". و اگر به گمان آنكه حمد یا تسبیحات را گفته، مشغول گفتن استغفار شود و شك كند كه حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، باید به شك خود اعتنا ننماید. ولى اگر نمازگزار پیش از خم شدن براى ركوع در حالى كه مشغول گفتن استغفار نیست، شك كند كه حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، باید حمد یا تسبیحات را بخواند.

١٠١٥ اگر در ركوع ركعت‏سوم یا چهارم یا در حال رفتن به ركوع شك كند كه حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند.

١٠١٦ هرگاه شك كند كه آیه یا كلمه‏اى را درست گفته یا نه، اگر به‏چیزى كه بعد از آن است مشغول نشده، باید آن آیه یا كلمه را به طور صحیح بگوید. واگر به چیزى كه بعد از آن است مشغول شده، چنانچه آن چیز ركن باشد مثل آنكه در ركوع شك كند كه فلان كلمه از سوره را درست گفته یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند. و اگر ركن نباشد، مثلا موقع گفتن "الله الصمد" شك كند كه "قل هو الله احد"را درست گفته یا نه، باز هم مى‏تواند به شك خود اعتنا نكند. ولى اگر احتیاطا آن آیه یا كلمه را به طور صحیح بگوید، اشكال ندارد. و اگر چند مرتبه هم شك كند،مى‏تواند چند بار بگوید. اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگوید، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند.

١٠١٧ مستحب است در ركعت اول پیش از خواندن حمد بگوید: "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر "بسم الله" را بلند بگوید و حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آیه وقف كند، یعنى آن آیه را به آیه بعد نچسباند، و در حال خواندن حمد و سوره به معناى آیه توجه داشته و اگر فرادى مى‏خواند بعد از آنكه حمد خودش تمام شد بگوید: "الحمد لله رب العالمین". بعد از خواندن سوره "قل هو الله احد" یك یا دو یا سه مرتبه "كذلك الله ربى" یا سه مرتبه"كذلك الله ربنا" بگوید، بعد از خواندن سوره كمى صبر كند و بعد تكبیر پیش از ركوع را بگوید یا قنوت را بخواند.

١٠١٨ مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول سوره "انا انزلناه" و در ركعت دوم سوره "قل هو الله احد" را بخواند.

١٠١٩ مكروه است انسان در تمام نمازهاى یك شبانه روز سوره "قل هو الله احد" را نخواند.

١٠٢٠ خواندن سوره "قل هو الله احد" به یك نفس مكروه است.

١٠٢١ سوره‏اى را كه در ركعت اول خوانده، مكروه است در ركعت دوم بخواند،ولى اگر سوره " قل هو الله احد" را در هر دو ركعت بخواند مكروه نیست.

نظرات() | نوشته: امید طاهرنژاد | سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 | ادامه مطلب...

 
صفحات دیگر
 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

درباره ما


لوگو

لوگو

تبادل لوگو
No Image No Image